عنوان شرکت : مهندسین نانو حکیم دانش فرنیا

مدیر عامل شرکت : رامین محمدی

تلفن : -

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی: ramin.p13632@gmail.com

تاریخ ورود : 22/2/1395

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید کیتوزان از دیواره قارچ Rhizopus sp