اخبار پارک : پارک علم و فناوری استان اردبیل با همکاری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می کند 1398/02/22
طرح کارگاه آموزشی از ایده تا کسب و کار با رویکرد تجربه فناوری در یک روز با برگزاری یک جلسه از کلاسهای منتخب دانشگاه در پارک علم و فناوری همراه با بازدید از فناوران اجرا می شود

پارک علم و فناوری استان اردبیل با همکاری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می کند:

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان اردبیل، طرح کارگاه آموزشی از ایده تا کسب و کار با رویکرد تجربه فناوری در یک روز با برگزاری یک جلسه از کلاسهای منتخب دانشگاه در پارک علم و فناوری همراه با بازدید از فناوران اجرا می شود.

در مرحله اول از هر دانشکده سه کلاس انتخاب و یک جلسه از هر کدام در پارک برگزار می شود.

در مرحله دوم ده درصد از هر کلاس انتخاب و تحت فرایند آموزشی پیشرفته قرار می گیرند.

در مرحله سوم ایده های ارایه شده در مرکز رشد پذیرش و تحت حمایت خدمات شتابدهی و تسهیلاتی پارک قرار می گیرند.